Thursday, April 19, 2018

Nhìn lại


Thắm thoát từ khi Bán Nguyệt San Phật Học, rồi Nguyệt San Phật Học tiếp tục góp mặt trên báo giấy cho đến báo Mạng đến nay đã được gần 23 năm.


Một đoạn đường dài đã qua, có lúc chúng tôi muốn dừng nghỉ, nhưng tự nghĩ đây là con đường phục vụ đạo pháp, con đường tu học, cho nên vẫn cứ tiếp tục mong đem đến cho độc giả được nhiều hữu ích trên bước đường học Phật.


Nhiều vị đã trực tiếp hay gián tiếp cộng tác với Phật Học như Hoà Thượng Thích Trí Chơn, Tiến sĩ Bình An Sơn, Giáo sư Hồng Dương, Nguyễn Văn Hai, Giáo sư Hoang Phong …

Nếu quý Độc giả nào chưa biết, xin mời vào đọc tại:


Chúng tôi luôn cầu mong cho có đủ thuận duyên, để tiếp tục dài lâu.

Anh Đào Hiên, Xuân Mậu Tuất 2018
866419042018
No comments:

Post a Comment